دکتر محمد منیری

  • دکتــرای کسـب وکـار از دانشگــاه ایپـگ فرانسـه
  • مــدرس تخصصــی فـــروش وبـــازاریـابــی
  • مشـــاور کــسب و کـــار و بیـــزینس کـــوچ
  • مشــاور تخصصــی فــروش و شبکـــه ســـازی
  • شـرکت های پخش غذایی ، بهداشتی و قطعات خودرویی
  • مشـــــاور تخصصــی ســـالن هـای زیبـایــی
  • کـــوچ و مشـــاور شخصـــی مـدیـران عــامل
  • مــدرس زبـان بـدن